Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

EFA – European Financial Advisor

Souhrn

Certifikát EFA neboli „European Financial Advisor“ je jedním ze standardů kvality v oboru finančního poradenství. Jedná se o prestižní titul v oblasti financí, finančního plánování a poradenství, který je vhodný zejména pro finanční poradce, kteří se zaměřují na náročnější klienty a chtějí neustále zvyšovat svou kvalitu. Tento specializovaný vzdělávací kurz je jedinečnou formou vzdělávání a skvělým nástrojem k profesnímu rozvoji finančního poradce. Certifikát je poskytovaný na základě akreditovaného studia EFA Association, která je výhradním poskytovatele a zastřešující organizací v oboru finančního poradenství a plánování.

Certifikační vzdělávací kurz EFA je ideální pro profesionály, kteří chtějí získat širší základnu znalostí, prohloubit své vztahy s klienty, vydělat více a nabídnout bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti finančního plánování.

Východiskem kurzu je objasnění vlivu preferencí, fází životního cyklu a rizik při tvorbě osobního finančního plánu. Absolvent kurzu je vybaven znalostmi, na jejichž základě je schopen řešit modifikované varianty finančního plánu a jeho krizové řízení. Student bude po absolvování kurzu vybaven znalostmi a kompetencemi pro řízení osobních financí. Získané kompetence z tohoto předmětu jsou využitelné pro osobní rozvoj a na pozicích pracovníků finančních institucí v oblasti osobního poradenství.

Klíčové benefity

EFA je druh finančního poradce, který je však vybaven certifikovaným označením, které prokazuje hluboké znalosti finančního plánování. Většina lidí, kteří získají certifikát EFA, pracuje jako finanční poradci. Tito specialisté se často zaměřují na investice. Mohou také nabízet poradenství v oblastech, jako je důchodové zabezpečení, daně, pojištění a řízení rizik.

Certifikace v oblasti finančního plánování vám pomůže následujícími způsoby:

Základní informace:

  • 10 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 69 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Kurz EFA je vhodný pro ty, kteří chtějí zlepšit své znalosti a schopnosti ve finančním poradenství a plánování. Certifikace EFA je považována za zlatý standard v oblasti finančního poradenství a plánování.

Přidaná hodnota

V dnešním konkurenčním prostředí finančního plánování musíte vyčnívat z davu a prokázat svou hodnotu současným i potenciálním klientům. Díky absolvování kurzu EFA je zde potenciál růstu vyšších příjmů a většího počtu klientů.

Důvěryhodnost

Certifikovaný kurz je vysoce uznávané pověření v oblasti finančního plánování, který vám umožní rozvíjet svou praxi a rozšiřovat portfolio svých obchodů a je základem pro pokračování v hlubším a specializovanějším finančním vzdělávání.

Sebevědomí

Absolvováním certifikovaného kurzu EFA vám umožní budovat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy s klienty a instituce. Absolvování studia EFA podporuje růst rozsáhlé profesní sítě a jednotného kodexu chování poradců.

Co se v kurzu naučíte

Finanční plánování a principy

Student bude po absolvování modulu vybaven znalostmi a kompetencemi pro řízení osobních financí. Získané kompetence z tohoto modulu jsou využitelné pro osobní rozvoj a na pozicích pracovníků finančních institucí v oblasti osobního poradenství. Modul se zabývá vlivem preferencí, životním cyklem osobních financí, podstatou finančního plánování a jeho rolí v řízení osobních a rodinných financí. Modul je taktéž zaměřen na detailní vysvětlení oblasti půjček, spoření a investice, ale i na riziko a zajištění proti němu.

Daňové systémy a optimalizace

Cílem modulu je představit podobu daňového systému a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto modulu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v Evropské unii a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací. Studenti získají přehled o předmětu daně, základu daně, náležitostech spojených s prokazováním vykázaných daňových povinností. Modul poskytuje komplexní přehled daňové problematiky v EU, poukazuje na postupy hledání a využívání daňového systému s cílem snížení daně – tzv. optimalizace daní.

Kapitálové rozpočtování a hodnocení investic

Cílem je poskytnout uchazečům kritické znalosti o procesu kapitálového rozpočtování, aby mohli přijímat informovaná, odůvodněná a udržitelná rozhodnutí o kapitálových investicích. Na konci tohoto modulu budete schopni prokázat kritické porozumění procesu hodnocení dlouhodobých investic, identifikovat, vypočítat a aplikovat relevantní peněžní toky a náklady na kapitál v rámci investice, kriticky porozumět dopadům zdanění, inflace a provozního kapitálu na investiční plánování a na peněžní toky používané při hodnocení kapitálových investic a identifikovat a aplikovat příslušná opatření týkající se rizika a nejistoty při hodnocení investic.

Oceňování a odhad nemovitostí

Cílem tohoto modulu je umožnit uchazečům pochopit a ocenit základní principy ekonomické teorie a investic, roli médií a hlavních institucí na trhu a jejich fungování. Bude představena úloha odhadce a přístupy a metody oceňování, aby uchazeči pochopili hlavní účely a základy hodnoty používané v oceňovací profesi. Uchazeči se rovněž naučí konstruovat a aplikovat oceňovací a finanční vzorce v kontextu oceňování a odhadu nemovitostí.

Investiční analýza a řízení portfolia

Investiční analýza a řízení portfolia je rostoucím oborem v oblasti financí. Cílem tohoto modulu je lépe porozumět různým pojmům/principům souvisejícím s investiční analýzou a řízením portfolia. Jedná se o základní modul zaměřený na investice a rizika. Seznamuje studenty se základními principy investiční analýzy a teorií a technikami řízení portfolia a pokrývá hlavní otázky, které v současné době zajímají investory. Studijní plán zahrnuje následující témata: Globální investiční prostředí, teorie a praxe portfolia, cenné papíry s pevným výnosem, analýza cenných papírů, analýza derivátových cenných papírů a trh s derivátovými cennými papíry, hodnocení správy aktiv, aplikované řízení portfolia.

Finanční trhy a instituce

Modul je zaměřen na studium základů finančních trhů a finančních nástrojů, na rysy utváření moderních finančních trhů, na praktickou aplikaci finančních nástrojů, na typy finančních institucí a jejich role a funkce na finančních trzích. Znalosti, dovednosti a kompetence získané v průběhu studia tohoto modulu budou užitečné pro odborníky v oblasti financí a bankovnictví a směnárenství při řešení různých problémů administrativního, analytického, výzkumného, zúčtovacího a ekonomického charakteru. Rovněž budou tyto znalosti užitečné pro finanční koncepce a aplikaci analytických nástrojů při vypracovávání finančních strategií.

Pojištění

Modul seznamuje studenty se širokým spektrem informací z oblasti pojišťovnictví. Vedle znalostí pojistné teorie a pojistného práva získají absolventi informace o pojistných produktech se modul zabývá postupy potřebné při poskytování celého spektra pojišťovacích služeb a aktivit zprostředkovatelů v pojišťovnictví. Kromě historie pojišťovnictví se modul dále zabývá taktéž principy a fungováním životního a neživotního pojištění a dalšími produkty.

Důchodové plánování

Modul se věnuje problematice, jak se co nejlépe připravit na stáří, abychom po nástupu do penze nestrádali a jak se zabezpečit na stáří. Modul je zaměřen na spořící a investiční produkty, které mohou zajistit optimální výši příjmu v důchodovém věku. Dále se modul zabývá plánováním, zahrnuje taktéž vytyčení cílů a odhadování příjmu v důchodu. Detailně se modul věnuje oblasti vytváření finančních rezerv, které je úzce spojeno s finančním plánováním.

Bankovní produkty

Cílem modulu je seznámit studenty s odbornou terminologií v oblasti bankovních produktů a finančních služeb, s centrálním a komerčním bankovnictvím a s principy fungování obchodních bank, jakož i se strukturou bankovního trhu. Modul detailně rozebírá druhy bank, jejich provoz a založení, dále se detailně zabývá jednotlivými bankovními produkty a bankovními operacemi. V modulu je dbán důraz taktéž na mezinárodní bankovní operace, zdrojovou strukturu a další specifické aspekty bankovního sektoru.

Legislativa, regulace a etika v investování

Cílem modulu je, aby studenti získali nejenom vědomosti, znalosti a dovednosti z finančních trhů a práva kapitálových trhů, ale i konkrétní poznatky a informace z finanční činnosti na kapitálovém trhu a z burzovní praxe. Modul studenty učí identifikovat a analyzovat situace a problémy regulovaného finančního trhu, hlavně v oblasti burzovnictví. Studenti se naučí analyzovat a prezentovat organizační, ekonomické, ale i právní argumenty v oblasti regulovaných finančních trhů. Absolvováním modulu získá student detailní znalost nejen základních otázek týkajících se cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, ale také zvláštností smluv, jejichž modulem jsou cenné papíry a zaknihované cenné papíry, pravidel pro vedení evidence zaknihovaných cenných papírů či specifik právní úpravy jednotlivých druhů cenných papírů.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 69 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 25.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály, přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management a vystavení akreditovaného certifikátu EFA.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu EFA – European Financial Advisor obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management. Tento kurz je akreditovaný organizací European Financial Advisors Association, která zastřešuje vzdělávací kurzy v oblasti finančního poradenství a plánování.

Kurz je rozdělen do 10 modulů, které se zabývají důležitými předměty finančního plánování a poradenství. Každý modul je ukončen online testem. Po úspěšném absolvování všech 10 modulů sepisuje student závěrečnou práci, která je na praktické téma, zvolené dle studentovo preferencí či zaměření, obsahující důležité znalosti a schopnosti, které student zužitkoval při studiu kurzu. Po celou dobu jsou studentům k dispozici lektoři jednotlivých modulů.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení kurzu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.