Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Finanční řízení

Souhrn

Mluvit a rozumět jazyku financí jsou základní dovednosti vedoucích pracovníků a manažerů v celé organizaci; na těchto základních znalostech závisí chytrá obchodní rozhodnutí. Bez jasného porozumění finanční analýze a řízení postrádáte důvěryhodnost u finančních manažerů a vedoucích pracovníků podniku.

A každá organizace má své klíčové kompetence, které střeží její finanční tým, a proto je finančník strážcem cíle organizace. Finanční řízení je proces, který zahrnuje znalost rozvah, analýzu nákladových středisek a výdajů organizace. Tento kurz pomáhá uchazeči pochopit roli finančního manažera, jak minimalizovat náklady a maximalizovat zisk. Je to kurz, který by měl absolvovat kandidát, který chce pokračovat v kariéře v oblasti finančních služeb a rozvíjet své znalosti a dovednosti v této oblasti.

Tento kurz seznamuje uchazeče s koncepcemi a teoriemi podnikových financí, které jsou základem technik nabízených jako pomůcky pro pochopení, vyhodnocení a řešení problémů finančních manažerů. Cílem tohoto kurzu je pokrýt základní stavební kameny finančního řízení, které se týkají především podnikových manažerů, a všechny úvahy potřebné pro přijímání finančních rozhodnutí jak uvnitř, tak vně firem.

Klíčové benefity

Pokud rozumíte financím, máte možnost vytvářet silnější strategie, rozšiřovat svůj vliv a přijímat lepší obchodní rozhodnutí. Kurz Finančního řízení poskytuje základy podnikových financí, které jsou nezbytné pro vedoucí pracovníky ve všech funkčních oblastech.

Kurz poskytuje solidní základy finančního řízení, neboť zkoumá podnikové finance z interního i externího pohledu. Získáte dovednosti a sebedůvěru, které vám umožní okamžitě aplikovat techniky finanční analýzy, stanovit realistické výkonnostní cíle a motivační nástroje pro odměňování a hrát větší roli při optimalizaci finančních zdrojů společnosti a posilování jejího hospodářského výsledku.

Pokud kurz úspěšně dokončíte, měli byste být schopni:

Základní informace:

  • 10 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 25 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz bude přínosný nejen pro finanční manažery, kteří chtějí aktualizovat své klíčové dovednosti v širokém strategickém kontextu, ale také pro všechny vedoucí pracovníky z různých funkčních oblastí, včetně provozu, marketingu, informačních technologií, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje, právních záležitostí a finanční správy, pro které tyto cenné znalosti a dovednosti budou jen přínosem.

Analýza finančních údajů

V rámci rozhodovacího procesu umíte prokázat logické myšlení. Efektivní manažeři jsou schopni posoudit všechny možnosti a předložit komplexní a srozumitelnou analýzu.

Zabezpečujete systémy finančního řízení

Dohlížíte na činnosti nebo úkoly a jste schopni bezproblémově spolupracovat s ostatními. Úspěšní finanční manažeři mají dobré vztahy s jednotlivci a motivují týmy k efektivnímu a přesnému provádění výpočtů a analýz.

Péče o příjmy a výdaje

Finanční manažeři musí při práci s čísly zachovávat přesnost. Vzhledem k tomu, že dohlížejí na to, jak a kde společnost utrácí své peníze a jak a kde akumuluje zisk, musí finanční manažeři rozdělit svou pozornost na mnoho finančních funkcí podniku.

Co se v kurzu naučíte

Uplatnění strategického finančního vhledu

V rámci kurzu se naučíte přijímat informovaná strategická rozhodnutí týkající se kapitálové struktury, využívat kapitálové trhy k dosažení co nejziskovějších výsledků, vyvážit zisk, růst a kontrolu v dynamickém prostředí a provádět restrukturalizační strategie. Opomenuty nebudou ani finanční zprávy, kterým se naučíte nejen porozumět, ale také z nich vyvodit důsledky a očekávání, která z nich vyplývají, a na základě kterých budete moci činit další důležitá finanční rozhodnutí.

Optimální systémy řízení a kontroly

Řízení podniku znamená řízení jeho finančních zdrojů bez ohledu na vaši pracovní pozici. Vaše schopnost přijímat chytrá rozhodnutí o projektech závisí na tom, zda rozumíte časovým plánům a výpočtům peněžních toků, abyste mohli sledovat peněžní toky a platby, hodnotu cenných papírů a investic a jak určit celkovou efektivitu nákladů. K tomu potřebujete dobře znát řadu finančních pojmů. Tento kurz vás s těmito pojmy seznámí a vy odejdete s nástroji, které vám zajistí, že vaše společnost bude mít co největší šanci na úspěch projektu díky rozumnému řízení svých finančních zdrojů.

Podnikové finance a jejich správa

V této části popisujeme teorii a praxi podnikových financí. Cílem je poskytnout koncepční základy a vytvořit rámec pro přijímání investičních a finančních rozhodnutí podniků. Obsah bude velmi užitečný pro začínající investiční analytiky, finanční manažery, odborníky na podnikové finance a budoucí finanční ředitele. Předmět se zabývá pochopením hlavních finančních rozhodnutí, kterým čelí podnikoví manažeři, a tím, co a proč dělají podnikoví finanční profesionálové. Budeme kombinovat teorii s praxí, abychom v konečném důsledku pochopili, co by měli podnikoví finanční profesionálové dělat, aby zvýšili hodnotu společnosti a bohatství akcionářů. Mezi hlavní témata patří časová hodnota peněz a úrokové sazby, oceňování projektů a firem, analýza projektů, rozhodování o kapitálovém rozpočtu, rozhodování o kapitálové struktuře, vztah rizika a výnosu, finanční analýza atd.

Rozhodování o kapitálových investicích

Klíčem k finančnímu úspěchu každého podniku je výběr správných projektů, které se budou realizovat ve správný čas, za správnou cenu a se správnou strukturou financování. Vaše role manažera zahrnuje účast na rozhodování o tom, které projekty mají pro společnost smysl a pravděpodobně přinesou zisk. K tomu je třeba porozumět pojmům jako je čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti, diskontovaná doba návratnosti, index ziskovosti a ekvivalentní roční náklady. Nefinanční manažeři musí znát fungování každého z těchto pojmů, aby mohli nabídnout cenné informace a odborné znalosti a vy se to v tomto kurzu naučíte.

Zlepšení spolupráce s kolegy na vyšší úrovni

Díky kurzu se stanete efektivnějším vedoucím pracovníkem díky větší finanční prozíravosti. Naučíte se efektivně komunikovat o financích s vedoucími pracovníky ze všech funkčních oblastí a zapojíte se do produktivnějších diskusí s finančními specialisty ve vaší organizaci, kde budete schopní klást správné otázky. Současně si osvojíte nástroje a metody, jak řešit problémy kolegů, kteří nejsou finančními specialisty, a prezentovat informace způsobem, který podpoří jejich rozhodování.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 25 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení. Tento kurz je akreditovaný organizací International Finance and Management Academy, která zastřešuje vzdělávací kurzy v oblasti financí a managementu.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.