Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Investiční rozhodování

Souhrn

Rozhodování může být náročné. Ať už se jedná o velké nebo malé rozhodnutí v oblasti investic, použití rámce pro řízení procesu vám může poskytnout pohodlí a jistotu.

V rámci tohoto kurzu budete používat různé metody k přesvědčivému přijímání osobních i profesních investičních rozhodnutí. Nejprve se zaměříte na své vlastní silné stránky a výzvy na základě svého profilu jako řešitele problémů. Vyhodnotíte kognitivní předsudky a uplatníte prostředky nápravy, poté tento přístup využijete k posílení své schopnosti efektivně spolupracovat s ostatními účastníky rozhodování.

Kurz poskytuje praktický přístup k zásadním otázkám účetnictví a financí, které ovlivňují organizace v dnešním podnikatelském prostředí. Nejdříve kurz popisuje “finanční prostředí”, abychom si jej uvedli do souvislostí. Poté se kurz zabývá aplikací “nástrojů” finančního a manažerského účetnictví, které jsou důležité pro zásadní finanční rozhodnutí, včetně klíčových ukazatelů výkonnosti, analýzy rentability, základního řízení pracovního kapitálu a procesu rozpočtování. Poté následuje úvaha o finančním řízení a rozhodnutích, kterým organizace čelí v oblasti investic (jaké projekty), financování (jaký typ financování) a dividend (vyplatit nebo ponechat), a o tom, jak organizace analyzuje a jedná na základě každého z těchto rozhodnutí.

Klíčové benefity

Cílem kurzu je představit účastníky na to, jak se dělají investiční rozhodnutí a co je to investiční riziko a jakou roli hraje v investičním rozhodování. Samotné rozhodování je subjektivní akt, který však vychází jak ze subjektivních, tak z objektivních faktorů. Riziko je důležitou složkou každé investice, proto je nutné jej analyzovat jak jako objektivní složku investice, tak jako subjektivní faktor investičního rozhodování.

Absolvováním tohoto kurzu získáte schopnost:

Základní informace:

  • 6 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 19 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Investiční rozhodnutí jsou hnacím motorem ziskovosti organizace. Klíčovým aspektem úspěšného řízení je určení správné kombinace investic. Ve světě omezených zdrojů musí manažeři vybírat z téměř neomezeného souboru investičních příležitostí. Tento kurz se zaměřuje na nástroje a techniky, které mohou manažerům pomoci při přijímání úspěšných investičních rozhodnutí. Taková rozhodnutí mohou sahat od velkých podnikových akvizic až po jednoduché projekty a je proto vhodný pro každého, kdo se chce v této oblasti posunout a rozvíjet své vědomosti.

Analytické nástroje

Důležitou analytickou dovedností, kterou byste měli získat v tomto kurzu, je mimo jiné schopnost transformovat reálný investiční problém do analyticky uchopitelného modelu.

Kvantitativní dovednosti

Moderní finance mají svůj kvantitativní aspekt. Výkonné matematické techniky, jako je optimalizace, dynamické programování, teorie pravděpodobnosti a statistická analýza, připravují půdu pro řešení mnoha složitých investičních problémů.

Empirické znalosti

Zásadní pro každé investiční rozhodnutí je znalost investičního prostředí. Během studia si rozšíříte své znalosti v této oblasti a získáte informace, na základě kterých budete činit úspěšná investiční rozhodnutí.

Co se v kurzu naučíte

Finanční analýza

Cílem tohoto předmětu je seznámit uchazeče s klíčovými rysy finančního účetnictví, manažerského účetnictví a finančního řízení a s tím, jak jsou tyto tři aspekty propojeny v rámci zázemí zainteresovaných stran, ekonomiky a finančních trhů, v nichž fungují.
Na konci tohoto modulu budete schopni identifikovat klíčové zainteresované strany v organizaci a její finanční cíle a kriticky analyzovat kontrolní mechanismy finanční činnosti podniku, včetně úlohy, kterou hrají správní rady a procesu auditu.

Kapitálové rozpočtování a hodnocení investic

Cílem je poskytnout uchazečům kritické znalosti o procesu kapitálového rozpočtování, aby mohli přijímat informovaná, odůvodněná a udržitelná rozhodnutí o kapitálových investicích.
Na konci tohoto modulu budete schopni prokázat kritické porozumění procesu hodnocení dlouhodobých investic, identifikovat, vypočítat a aplikovat relevantní peněžní toky a náklady na kapitál v rámci investice, kriticky porozumět dopadům zdanění, inflace a provozního kapitálu na investiční plánování a na peněžní toky používané při hodnocení kapitálových investic a identifikovat a aplikovat příslušná opatření týkající se rizika a nejistoty při hodnocení investic.

Efektivita trhu a "aktivní" investice

Začneme hypotézou efektivního trhu, která je užitečným rámcem pro modelování finančních trhů. Jako každý model ani hypotéza efektivního trhu není dokonalým popisem reality: některé ceny jsou téměř jistě "špatné". Proto existují důvody domnívat se, že aktivní řízení může mít efektivní výsledky. Témata aktivního investování zahrnují analýzu cenných papírů, aktivní řízení portfolia, hedgeové fondy a otázky řízení rizik.

Behaviorální finance

Každý den činíme tisíce rozhodnutí. Mám přejít silnici hned, nebo počkat, až projede protijedoucí kamion? Mám si dát k obědu hranolky, nebo salát? Kolik mám dát taxikáři spropitné? Tato rozhodnutí obvykle děláme téměř bez přemýšlení a používáme to, čemu psychologové říkají "heuristika" - pravidla, která nám umožňují orientovat se v životě. Bez těchto mentálních zkratek bychom byli ochromeni množstvím každodenních rozhodnutí. Za určitých okolností však tyto zkratky vedou k předvídatelným chybám - tedy předvídatelným, pokud víme, na co si dát pozor. Behaviorální finance se zabývají těmito a desítkami dalších chyb při finančním rozhodování, kterým se můžeme vyhnout, pokud známe předsudky, které je způsobují. V rámci studia tyto předvídatelné chyby prozkoumáme a zjistíme, kde jsme k nim nejvíce náchylní. Cílem je vést účastníky k lepším finančním rozhodnutím. Naučte se, jak zlepšit svá rozhodnutí o výdajích, úsporách a investicích do budoucna.

Porozumění finančním trhům

Dozvíte se, jaké jsou hlavní finanční trhy a jejich charakteristiky a jak jsou propojeny s ekonomikou. Náš odborníků vás nejprve naučí, jak se vypočítává cena akcií a dluhopisů a proč se pohybují, zatímco si budete stále více uvědomovat pojem riziko a proč je důležitý při měření výkonnosti investice. Poté se zaměříme na méně populární trhy, jako jsou zlato, rozvíjející se trhy, nemovitosti, hedgeové fondy a soukromé trhy. Ty budou analyzovány s důrazem na jejich konkrétní rizika a možnosti výnosů a také na to, jak mohou pomoci při sestavování efektivních portfolií. Nakonec vám bude představena politika centrálních bank a její dopad na finanční trhy spolu s vazbou mezi ekonomikou a cenou finančních aktiv.

Realizace správného rozhodnutí

Asi každý z nás už někdy učinil nějaké investiční rozhodnutí. Některá možná dopadla dobře, zatímco jiná ve vás zanechala pocit zklamání, frustrace nebo jiné negativní emoce. Je pravděpodobné, že složité rozhodování pro vás ještě neskončilo; váš osobní i profesní život bude pravděpodobně i nadále plný složitých rozhodnutí, a s tím souvisí i vaše investiční rozhodování. Tento předmět vám pomůže získat větší důvěru v sebe sama jako v řešitele problémů, protože budete rozvíjet své rozhodovací dovednosti.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 19 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti investičního rozhodování a budete schopni přispět k úspěšnému rozvoji jak organizace, tak případně i svého osobního života.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.