Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Management udržitelnosti

Souhrn

Vzhledem k tomu, že otázky udržitelnosti jsou stále důležitější a je třeba jim věnovat o mnoho větší pozornost, není divu, že spotřebitelé požadují od organizací větší odpovědnost, transparentnost a zodpovědnost. Pokud úsilí o udržitelnost včleníte do struktury svých každodenních cílů a postavíte je do popředí tvorby hodnot, může se vaše organizace úspěšně přizpůsobit tomuto náročnému a rychle se měnícímu prostředí.

Tento kurz vás připraví na to, abyste dokázali zhodnotit současné úsilí vaší organizace v oblasti udržitelnosti, identifikovat nedostatky a příležitosti a vytvořit jedinečná řešení pro zvýšení hodnoty vaší organizace. Získáte přehled o konkurenčním přístupu vaší organizace tím, že posoudíte environmentální a sociální udržitelnost v průběhu celého životního cyklu výrobku nebo služby a využijete rámce a metodiky založené na výzkumu k nápadům na řešení, která promění problémy udržitelnosti v tržní příležitosti. Prozkoumáte také, jak sladění vztahů se zainteresovanými stranami zvyšuje vaši schopnost dosáhnout ziskovosti a cílů udržitelnosti. Díky těmto strategiím a osvědčeným postupům budete mít jedinečnou možnost vytvořit plán implementace udržitelnosti přizpůsobený konkrétním potřebám vaší organizace.

Klíčové benefity

Seznamte se s nejlepšími environmentálními technologiemi pro udržitelný rozvoj a s tím, jak jsou řízeny v různých prostředích po celém světě. Tento kurz vám poskytne příležitost seznámit se s globálními trendy, které ovlivňují naše životní prostředí a životní podmínky, a s různými systémy řízení a přístupy, které se ve světě používají k řízení životního prostředí. To zahrnuje současné environmentální technologie vytvořené pro životní prostředí a technologie pro udržitelné hospodaření v rámci všech oblastí podnikání.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu:

Základní informace:

  • 9 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 19 500,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je pro vás, pokud si chcete rozšířit znalosti o udržitelnosti v různých organizacích, odvětvích a postupech, včetně podnikání, poradenství, environmentálního, sociálního a správního řízení (ESG) a energetiky nebo potřebujete rozšířit své znalosti v oblasti designu a inovací pro udržitelnost, chcete začít podnikat, změnit profesní dráhu nebo rozšířit své dovednosti v rámci stávající pozice, případně jste v manažerské nebo vedoucí pozici a chcete vést přechod na udržitelnost v rámci svého týmu a organizace.

Cílíte na udržitelnost

Důvěra v obchodní argumenty pro udržitelnost na základě komplexního pochopení dopadu současných globálních ekonomických, sociálních a environmentálních tlaků je pro vás důležitá.

Dbáte na hodnoty

Dovednosti a znalosti pro uplatnění designu, inovací a vůdčích schopností s ohledem na udržitelnost ve vašem týmu nebo organizaci představují něco, na co kladete skutečný důraz.

Chcete se posouvat

Chcete sebe a svou firmu vybavit nástroji potřebnými k implementaci klimaticky pozitivních změn ve stávajících řetězcích a reagovat na situaci, ve které se dnešní svět nachází.

Co se v kurzu naučíte

Základy udržitelného podnikání

Udržitelnost se stala žhavým tématem v podnikání a ať se nám to líbí nebo ne, udržitelnost tu zůstane. Za posledních 30 let se toto téma přesunulo z okraje firem do vedení. Co je to tedy "udržitelnost"? Jak a kdy je pro organizaci relevantní? V tomto předmětu získáte nový rámec pro hodnocení úsilí o udržitelnost. Pomocí tohoto rámce prozkoumáte, jak se udržitelnost vztahuje k podnikání a jakou jedinečnou roli v něm hraje soukromý sektor. Následně zjistíte, jaké důsledky má udržitelnost pro různé role v organizaci, a odpovíte si na kritické otázky, abyste zajistili, že udržitelnost bude pro vaši společnost strategickou hnací silou růstu. Cestou prozkoumáte příklady složitostí, se kterými se organizace potýkají při plnění cílů udržitelnosti.

Zásady udržitelného financování

Finance jsou všeobecně považovány za překážku na cestě k lepšímu světu. Principy udržitelného financování vysvětlují, jak lze mobilizovat finanční sektor, aby tomu čelil. Využitím financí jako prostředku k dosažení sociálních cílů můžeme planetu a její ekonomiku odklonit ze současné cesty ke světu, který bude udržitelný pro všechny. V průběhu studia se dozvíte o cílech udržitelného rozvoje OSN, o tom, jak by sociální a environmentální faktory neměly být považovány za externality, dozvíte se více o udržitelném bankovnictví a správě aktiv, o efektivním zapojení, analýze udržitelných scénářů a vytváření dlouhodobé hodnoty.
Na konci pochopíte, jak lze udržitelné finance využít jako nástroj pro řízení přechodu k udržitelnosti.

Udržitelné digitální inovace

Dvě z našich největších obchodních výzev jsou digitalizace a udržitelnost. Rychle mění způsob, jakým podnikáme dnes a jakým směrem se bude vyvíjet náš business v budoucnu. V tomto předmětu proto zkoumáme obchodní příležitosti, které se mohou otevřít, když sladíme naši strategii s cíli udržitelnosti. Získáte znalosti o porozumění udržitelnému kontextuálnímu rámci, metodách a nástrojích, které mohou vašemu podniku pomoci řešit udržitelné výzvy různými prostředky, o tom, jak vám digitální technologie mohou pomoci řídit a inovovat vaši roli v podnikovém ekosystému a podpořit udržitelný rozvoj v podnikání a společnosti a o existujících a nově vznikajících případech udržitelných řešení s využitím digitálních technologií - protože tato řešení mají hodnotu pro průmyslová odvětví na různých trzích.

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2015 OSN vyhlásila 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle, které přijalo 193 členských států, představují důležitý mezinárodní krok k tomu, aby se lidstvo vydalo po trajektorii udržitelného rozvoje. V rámci studia proto získáte historický přehled o tom, jak byla udržitelnost chápána, a také se důkladně seznámíte s cíli udržitelného rozvoje - co jsou zač, jak lze měřit pokrok a jaký význam mají cíle udržitelného rozvoje pro řízení globálních systémů podporujících lidstvo. Bude také zkoumáno, jak na cíle udržitelného rozvoje reagují a jak je realizují různé společenské subjekty.

Uplatňování strategie udržitelnosti

Složité problémy často vyžadují složitá řešení. Seznámíte se s nejmodernějšími metodami řešení problémů a způsoby, jak je můžete aplikovat na otázky udržitelnosti v podnikání. Systémová analýza, designové myšlení, behaviorální ekonomie, pozitivní psychologie, crowd-sourcing a big data mohou pomoci vytvořit řešení některých z nejkritičtějších problémů udržitelnosti, kterým dnes organizace čelí. Prozkoumáte každý z těchto přístupů k řešení problémů a prakticky si vyzkoušíte jejich aplikaci na klíčový problém udržitelnosti. Následně se seznámíte se strategií, jak kombinovat přístupy, abyste vytvořili vyváženější strategie. Díky těmto účinným taktikám se dnešní problémy udržitelnosti mohou stát zítřejšími jedinečnými tržními příležitostmi pro vaši organizaci.

Zodpovědné řízení: V praxi udržitelnosti, odpovědnosti a etiky

Manažeři jsou stále častěji konfrontováni s otázkami udržitelnosti, odpovědnosti a etiky. Odpovědné řízení je integrujícím přístupem k udržitelnosti, odpovědnosti a etice, který vám jako manažerům umožní tyto výzvy kompetentně řešit. Tento předmět vám usnadní proces učení, abyste se mohli zapojit do změny postupů tak, aby byly udržitelnější, odpovědnější a eticky uvědomělejší. Nejprve vás seznámíme s kontextem trendu směřujícího k odpovědným manažerským postupům, poté prozkoumáme základy jednotlivých skupin otázek, udržitelnosti, odpovědnost a etiku. Následně budete pracovat na vlastním úkolu odpovědného řízení a zkoumat postupy odpovědného řízení v oblasti konkrétního profesního zájmu (např. strategie, podnikání, inovace, organizace, provoz, dodavatelský řetězec, lidské zdroje, marketing a komunikace, mezinárodní řízení, účetnictví a finance).

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 19 500,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti udržitelnosti organizací a budete schopni přispět k jejich úspěšnému rozvoji. Tento kurz je akreditovaný Evropským Environmentálním Institutem, který zastřešuje vzdělávací kurzy v oblasti ekologie a udržitelnosti. 

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.