Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Oceňování podniku

Souhrn

Znalost hodnoty aktiva a toho, co tuto hodnotu určuje, je nezbytným předpokladem pro inteligentní rozhodování – při výběru investic do portfolia, při rozhodování o vhodné ceně, kterou zaplatit nebo získat při akvizici nebo prodeji, a při rozhodování o investicích, financování a dividendách při řízení podniku. Předpokladem tohoto kurzu je, že můžeme provést rozumný odhad hodnoty většiny aktiv a že stejné základní principy určují hodnoty všech typů aktiv, reálných i finančních.

V tomto kurzu se účastníci seznámí s různými oceňovacími technikami, které používají obchodní poradci a bankéři, a budou diskutovat o tom, jak jsou jednotlivé prvky těchto modelů odvozeny, a stejně tak o tom, jak naše vrozené předsudky a předpojatost proces oceňování zkreslují. Budeme vycházet z ilustrací, s nimiž se potýkají reálné společnosti v širokém spektru odvětví za různých okolností, aby účastníci mohli pochopit celou složitost, která je základem každého procesu oceňování.

Kurz se zabývá analýzou podnikání v oblasti soukromého a rizikového kapitálu. V průběhu kurzu uchazeči získají hluboké porozumění mechanismu, který je základem vzniku a/nebo rozvoje firmy a finanční podpory, kterou může získat od finančního systému prostřednictvím investic rizikového kapitálu. Kurz se snaží odhalit, jak speciální finanční zprostředkovatelé (tzv. private equity investoři) financují prostřednictvím vlastního kapitálu společnosti patřící do různých fází jejich životního cyklu, počínaje úplným začátkem (start-up a early stage) až po zralejší fázi (tj. expanze, zralý věk atd.) nebo také setrvání v krizi a úpadku.

Klíčové benefity

Tento kurz oceňování podniku poskytuje uchazečům základní dovednosti potřebné k provádění podrobného modelování ocenění podniku pomocí tří hlavních metod, a to metody majetkové, výnosové a metody založené na tržním porovnání.

Kurz o oceňování podniku bude cenným přínosem pro ty, kteří hledají podrobné vysvětlení krok za krokem, jak ocenit společnost na základě srovnatelných společností, minulých transakcí M&A a modelů diskontovaných peněžních toků (DCF).

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

Základní informace:

  • 4 týdny
  • Čeština
  • On-line
  • 11 500,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz se zabývá základy oceňování podniků, včetně toho, jak se oceňují podniky, vlastní kapitál a podnik. Seznámíte se s hlavními metodami oceňování (vnitřní a relativní), s jejich silnými a slabými stránkami a s tím, kdy je třeba jednotlivé metody použít. Proto je tento kurz vhodný pro ty, co už nějaké finanční či účetní základy mají a chtějí se v této oblasti rozvíjet a posouvat dále.

Analýza finančních údajů

V rámci rozhodovacího procesu umíte prokázat logické myšlení. Efektivní manažeři jsou schopni posoudit všechny možnosti a předložit komplexní a srozumitelnou analýzu.

Zabezpečujete systémy finančního řízení

Dohlížíte na činnosti nebo úkoly a jste schopni bezproblémově spolupracovat s ostatními. Úspěšní finanční manažeři mají dobré vztahy s jednotlivci a motivují týmy k efektivnímu a přesnému provádění výpočtů a analýz.

Rozhodovací procesy

Ocenění může být vyžadováno v mnoha situacích, včetně reorganizace podniku, sporů mezi akcionáři, zaměstnaneckých akciových nebo opčních plánů, fúzí a akvizic.

Co se v kurzu naučíte

Oceňování startupů

Specializace na oceňování a finanční analýzu startupů vyučuje dvě nejčastěji používané metody zjišťování hodnoty startupu. Naučíte se, jak zjistit hodnotu vlastnictví zakladatele před a po dodatečném financování, jak číst finanční výkazy a sestavovat proforma výkazy a jak určit finanční zdraví a stav startupu a odhadnout budoucí výnosy a hodnotu. Poté budete používat různá investiční kritéria, jako je čistá současná hodnota (NPV) a individuální míra návratnosti (IRR), abyste se mohli rozhodnout, zda a kam investovat své peníze.

Základy hodnocení výkonnosti organizace

Probereme základní principy obchodování s rizikem a výnosem, optimalizaci portfolia a oceňování cenných papírů. Budeme studovat a používat modely rizika a výnosu, jako je model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a vícefaktorové modely, k hodnocení výkonnosti různých cenných papírů a portfolií. Konkrétně se naučíme interpretovat a odhadovat regrese, které nám poskytnou jak referenční hodnotu, kterou můžeme použít pro cenný papír vzhledem k jeho riziku (určenou jeho beta), tak i míru výkonnosti cenného papíru očištěnou o riziko (měřenou jeho alfa).

Podnikatelské a finanční modelování

Podnikatelské a finanční modelování je navrženo tak, aby vám pomohlo přijímat informovaná podnikatelská a finanční rozhodnutí. Tyto část kurzu vás seznámí s tabulkovými modely, technikami modelování a běžnými aplikacemi pro investiční analýzu, oceňování podniků, prognózování a další. Po jejím dokončení budete připraveni používat vlastní data k popisu finančních skutečností, sestavování scénářů a předpovídání výkonnosti.

Fúze a akvizice: Oceňování a tvorba cen

Tento předmět vás naučí, jak oceňovat fúze a akvizice a jak zvolit optimální kombinaci financování pro fúzi a akvizici. Zaměřuje se na všechny hlavní typy fúzí a akvizic, včetně strategických fúzí a akvizic, odkupů s využitím soukromého kapitálu (LBO) a restrukturalizačních transakcí, jako jsou odštěpení a převody majetku.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 11 500,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 5000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v rámci problematiky vztahující se k oceňování podniku.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.