Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Rodinné podnikání

Souhrn

Poznejte dynamiku rodinných podniků, abyste mohli uplatnit dovednosti a nástroje, které zahrnují vedení a řízení úspěšného rodinného podniku. Rodinné podniky se potýkají se stejnými problémy jako ostatní podniky, nicméně jsou zde určitá specifika, na které je třeba pohlížet, a které je třeba v rámci rozhodovacích procesů brát v potaz. Zjistěte, jak se s touto dynamikou vypořádat, osvojte si nové metody a nástroje, které vám pomohou využít vnitřní silné stránky rodinného podniku a vytvořit základ pro jeho dlouhodobý úspěch.

Abyste zajistili, že rodinný podnik bude mít dosah a především úspěch a firma se udrží v čase, budete mít v rámci kurzu příležitost pochopit složitost dynamiky rodiny a podniku, zamyslet se nad rolemi a způsoby myšlení manažera rodinného podniku a provést diagnostiku podnikání v této specifické oblasti.

To vše proto, abyste poznali nástroje a složky, které zahrnují vedení a organizování rodinného podniku: budoucí vize podnikatelské rodiny, rozvoj dalších generací a formování efektivní a flexibilní správy rodiny a podniku a především nástupnictví, které je pro udržení rodinného podniku klíčové.

Klíčové benefity

Když vedete rodinnou firmu, musíte se naučit řešit mnoho specifických a neodmyslitelných problémů. Kurz se právě těmito aspekty zabývá a zabývá se také tím, jak by vás a vaše podnikání mohla ovlivnit společnost a budoucí trendy. Prozkoumáme příležitosti a trendy, jak vlastnit, řídit a spravovat váš rodinný podnik, abyste si zajistili vícegenerační úspěch. 

V bezpečném a důvěrném prostředí si rozšíříte své znalosti o úspěšných rodinných firmách a lépe pochopíte a zvládnete specifické výzvy a kritické problémy ve své vlastní rodinné firmě. Společně prozkoumáme klíčové otázky, kterým čelí všechny rodinné firmy, jako jsou růst, řízení, řešení konfliktů, nástupnictví a strategie. Pokud tyto klíčové prvky v podnikání zvládnete zakomponovat do strategie rodinného podniku, budete mít skvěle nakročeno k jeho úspěšnému řízení a budete ze svého podnikání schopni získat maximum.

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

Základní informace:

  • 8 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 17 500,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je nejvhodnější pro novou generaci majitelů rodinných firem, zakladatele start-upů a začínající podnikatele. Kurz totiž nabízí jednotlivcům příležitost rozšířit a zdokonalit znalosti o posílení stávajícího podnikání nebo dokonce o založení nového podniku.

Směřujete ke změně

Prozkoumáte koncepty moci a vlivu a zjistíte, jak můžete vést týmy v období změn, aby tyto změny byly vždy přínosem.

Vytváříte hodnoty

Získáte znalosti o vlastnostech a schopnostech lídrů a využijete tyto poznatky ve své organizaci, abyste přispěli k jejímu úspěchu.

Cílíte na rozvoj organizace

Naučíte se, jak najít a vytvořit nové, zefektivněné a převratné obchodní nápady, které budete následně moci realizovat v rámci organizace.

Co se v kurzu naučíte

Správa a vedení rodinného podnikání

Vedoucí manažer/ředitel hraje klíčovou roli při efektivním řízení rodinných podniků. Tento předmět se proto podrobně zabývá otázkami souvisejícími s řízením rodinného podniku, jako je řízení strategických, svěřeneckých a komunikačních funkcí. Prostřednictvím interaktivních přednášek, případových studií a diskuzí se zkušenými rodinnými a nezávislými řediteli získáte soubor dovedností pro efektivní řízení, které spočívají v souladu práce jednotlivých zaměstnanců s hodnotami a dlouhodobým růstem rodinných podniků.

Strategické řízení rodinného podniku

Prozkoumejte specializované znalosti a dovednosti, které jsou jedinečné pro efektivní řízení komplexního rodinného podniku. V prostředí spolupráce a podpory spolu se zástupci dalších podnikavých rodin, které se potýkají s podobnými problémy, můžete vy a vaši rodinní vlastníci, členové představenstva a vedoucí pracovníci společně řešit složité otázky kontinuity a řízení. Pod vedením lektorského sboru složeného z odborníků na praxi rodinných podniků, zkušených poradců a vedoucích pracovníků nejlepších rodinných podniků se naučíte rozlišovat role a povinnosti vlastníků, členů rodiny (ať už se podílejí na řízení, nebo ne), nezávislých členů představenstva a vedoucích pracovníků. Uvidíte také, jak může společná vize sjednotit rodinné vlastníky v dlouhodobém závazku ke kontinuitě.

Maximalizace výkonu rodinného podniku

Jak sladit cíle rodinné kanceláře s cíli jejích klientů a zúčastněných stran? Jak může vaše firma rozvíjet a podporovat důvěru klientů v rodinnou společnost? Jaký je nejlepší přístup k náročným rozhovorům se zúčastněnými stranami v rámci společnosti v oblasti správy majetku, řízení a vzdělávání? Náročná, často subtilní rodinná dynamika, citlivá komunikace a vzájemně provázané struktury řízení, to vše přispívá ke složitosti rodinných společností. Tento program se zaměřuje přímo na dovednosti v oblasti řízení, plánování a správy, které musí vedoucí rodinných kanceláří ovládat a řídit.

Nástupnictví v rodinném podniku

Předmět je určen nejen majitelům rodinných podniků, ale také budoucím nástupníkům – mladým lidem, kteří zvažují samostatné podnikání v rodinném kruhu. Udržení rodinného podnikání a motivace rodin k zakládání podniků či živností by měla být jednou ze základních hodnot, na kterých by měly být rodinné podniky postaveny. Tento předmět tedy cílí na celou problematiku s tím spojenou, na jednotlivé procesy a přístupy, které je třeba v rámci rodinného podnikání uplatnit, aby proces nástupnictví byl pro jednotlivé členy rodinného podniku co nejsnazší.

Rozhodovací procesy v rodinném podniku

Výzvy a příležitosti, kterým čelí rodinné podniky, jsou především důsledkem problémů, které představuje interakce rodiny, managementu a vlastnictví - zejména v případech, kdy si rodina přeje pokračovat ve svém vlivu a/nebo kontrole z generace na generaci. V rámci tohoto předmětu si přiblížíme nástroje, metody a principy, jak tyto procesy zvládnout co nejlépe.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 17 500,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti týkající se rodinného podnikání a všech specifik s tím spojených. Tento kurz je akreditovaný organizací International Association of Family Businesses, která zastřešuje vzdělávací kurzy v oblasti rodinného podnikání. 

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.