Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Behaviorální ekonomie

Souhrn

Komplexita problému, nedostatek informací a času nebo unikátnost situace způsobují, že lidé jednají neoptimálně. Ačkoliv je člověk motivován k efektivnímu rozhodování – což platí zejména na trzích – projevuje často omezenou sílu vůle, nedostatečnou úvahu i neúplnost vlastního zájmu. Všechny tyto formy iracionality hrají důležitou roli v životě každého z nás. Behaviorálně ekonomický výzkum lidského rozhodování rovněž zdůrazňuje silný vliv emocí – morálních citů, strachu, očekávání, důvěry, závisti, odporu, soucitu i zlosti – a intuice na lidské rozhodování. V široké třídě jevů od spoření, zdravotnictví, investování na trzích cenných papírů, chování zaměstnanců i zaměstnavatelů trhu práce nebo voličů a politiků ve veřejné volbě již behaviorálními ekonomy bylo identifikováno jak racionální jednání, tak vzorce chování ukazující limitované schopnosti člověka dosahovat žádoucích cílů.

Cílem tohoto kurzu je tudíž poznání a analýza způsobů, jakým lidé zpracovávají informace a jak činí rozhodnutí, je předmětem úsilí mnoha vědců i odborníků z komerční i nekomerční sféry. Zabývá se pochopením těchto procesů v souvislosti s poznatky behaviorálních vědců v posledních desetiletích – lidské rozhodování se v mnoha případech a situacích odchyluje od tzv. optimální či přísně racionální volby.

Budeme se zabývat také tím, jak tyto poznatky mohou ovlivňovat marketingovou komunikace a její praktickou implementaci – konkrétně tvorbu návrhů komunikační strategie, channel planning a tvorbu jednotlivých intervencí. Součástí je i jakým způsobem měřit a vyhodnocovat intervence, včetně tvorby hypotéz a jejich ověření za pomoci experimentů. V neposlední řadě bude rozebrána i etická stránka takových intervencí v nekomerčním či komerčním užití.

Klíčové benefity

Proč lidé nejednají vždy jako racionální ekonomičtí činitelé? Jak můžeme využít matematiku a psychologii ke zlepšení našich ekonomických modelů? V rozporu s předpoklady tradiční ekonomie lidé automaticky nevolí optimální postup, a to ani v případě, že jsou vhodně motivováni. Tento kurz vám poskytne dovednosti, které vám umožní optimalizovat strategie a politiky tím, že shrne základní rámec a souvislosti, které ovlivňují rozhodování lidí.

Zabývat se budete ekonomií a psychologií rozhodování a získáte hluboké porozumění ekonomii a také dovednosti, jak přizpůsobit strategie a politiky tak, aby řešily odchylky od racionálního chování. Naučíte se také provádět experimenty v ekonomii, například při testování, a to, jak nejlépe provádět určitou politiku, aby pro vás a vaši organizaci byla co nejpřínosnější.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu:

Základní informace:

  • 7 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 17 500,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Zajímá vás, jak se lidé rozhodují? Chcete spojit přísné ekonomické myšlení s psychologickými poznatky? Dokážete spojit analytické myšlení s hledáním kreativních řešení skutečných problémů? Chtěli byste pomáhat lidem zlepšovat jejich životy tím, že vyvinete techniky, které je přimějí k lepším rozhodnutím? V tom případě by pro vás kurz behaviorální ekonomie mohl být tou pravou volbou.

Psychologie

Máte zálibu v kritickém porovnávání ekonomických modelů s realitou a zajímá vás, proč lidé činí určitá rozhodnutí, která možná na první pohled nedávají smysl a jakou cestou se vydají.

Reálné problémy

Seznámíte se s mnoha podrobnými příklady z reálného světa a praktickými cvičeními, které vám pomohou vidět svět jinak a nakonec vyvinout promyšlenější strategie pro dosažení trvalého obchodního úspěchu.

Chcete být efektivní

Behaviorální ekonomie vám poskytne jak solidní vzdělání v hlavním proudu ekonomie, tak nástroje a modely, které vám umožní využít psychologických poznatků ke zlepšení předpovědí a navrhování efektivních produktů, strategií a politik.

Co se v kurzu naučíte

Základy behaviorální ekonomie

Cílem je seznámit účastníky s klíčovými principy a pojmy behaviorální ekonomie a prohloubit tak jejich znalosti z předmětů vycházející z neoklasického základu. Důraz je kladen na uplatnění poznatků behaviorální ekonomie při řešení řady jevů vzniklých v rozhodovacích a dalších procesech. Behaviorální ekonomie obohacuje neoklasickou ekonomickou teorii o sociální, kognitivní a emocionální faktory. Svým pojetím se snaží vysvětlovat systematické odchylky standardních modelů chování založených na ekonomické racionalitě. Absolvent proto dokáže formulovat základní rozdíly mezi neoklasickou a behaviorální ekonomií, dokáže vysvětlit mentální zkratky a heuristiky a na jejich základě navrhnout řešení k dosažení efektivnějšího výstupu.

Aplikovaná mikroekonometrie

Seznámíte se s ekonometrickými metodami, které jsou důležité pro aplikovanou ekonomii. Konkrétně si nejprve osvěžíme základy standardního regresního modelu a následně se budeme věnovat metodám, které mohou být užitečné v případě, že závislá proměnná, která nás zajímá, je endogenní. V poslední části budou představeny modely, které jsou užitečné, když je závisle proměnná binární. Uchazeči v průběhu studia sledují praktický přístup k pochopení empirických ekonometrických metod, čímž získávají příležitost získat zkušenosti s aplikací těchto metod ve své vlastní specializaci.

Experimentální ekonomie

Experimenty jsou v ekonomii stále důležitějším nástrojem. Používají se například k pochopení toho, proč finanční investoři příliš málo utrácejí za akcie, proč se spotřebitelé zdráhají změnit značku a při analýze rozhodování na trhu práce. Proto se budeme zabávat následujícími otázkami - Proč jsou experimenty tak mocným nástrojem k odhalení kauzálního účinku léčby? Co přesně jsou ekonomické experimenty? Proč by měly pobídky v ekonomických experimentech fungovat? Fungují vždy? Jak lze pomocí experimentů měřit užitečnost? Jaké statistické analýzy jsou pro experimentální data potřebné? Jaká je optimální velikost vzorku pro zjištění příčinného účinku, který nás zajímá? Jsou výsledky zjištěné v laboratoři předpověditelné pro chování v reálném světě?

Behaviorální finance

Každý den činíme tisíce rozhodnutí. Mám přejít silnici hned, nebo počkat, až projede protijedoucí kamion? Mám si dát k obědu hranolky, nebo salát? Kolik mám dát taxikáři spropitné? Tato rozhodnutí obvykle děláme téměř bez přemýšlení a používáme to, čemu psychologové říkají "heuristika" - pravidla, která nám umožňují orientovat se v životě. Bez těchto mentálních zkratek bychom byli ochromeni množstvím každodenních rozhodnutí. Za určitých okolností však tyto zkratky vedou k předvídatelným chybám - tedy předvídatelným, pokud víme, na co si dát pozor. Behaviorální finance se zabývají těmito a desítkami dalších chyb při finančním rozhodování, kterým se můžeme vyhnout, pokud známe předsudky, které je způsobují. V rámci studia tyto předvídatelné chyby prozkoumáme a zjistíme, kde jsme k nim nejvíce náchylní. Cílem je vést účastníky k lepším finančním rozhodnutím. Naučte se, jak zlepšit svá rozhodnutí o výdajích, úsporách a investicích do budoucna.

Behaviorální marketing

Cílem je prohloubit znalosti o aspektech ovlivňujících chování spotřebitelů a o teoriích a metodách pokročilé analýzy spotřebitelských trhů. Zaměříme se na pokročilou analýzu trhu a rozvoj rozhodovacích schopností, budeme zkoumat chování spotřebitele z marketingového hlediska a seznámíte se s modely chování spotřebitelů při rozhodování. Program blíže zkoumá, jak spotřebitelé zpracovávají informace, rozvíjejí preference a rozhodují.

Kritické myšlení a etická komunikace

Cílem předmětu aplikovat metody kritického myšlení pro vlastní cíle a pochopit důležitost kritického myšlení. Cílem předmětu je poskytnout uchazečům potřebný vhled do hlubších a celospolečenských důsledků, které s sebou rozvoj marketingové komunikace a PR přináší. Předmět uchazeče seznamuje etickými dilematy v oblasti ekonomie a marketingu, rozvíjí kritické myšlení a zaměřuje se na přípravu k odpovědnému rozhodování.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 17 500,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti behaviorální ekonomie a budete schopni přispět k úspěšnému rozvoji organizace.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.