Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Real estate management

Souhrn

Kurz Real Estate Management se týká nemovitostí, ve kterých žijeme, pracujeme a trávíme v nich volný čas. Pokud máte zájem stát se odborníkem v oblasti nemovitostí nebo autorizovaným odhadcem, je pro vás tento kurz naprosto ideální volbou.

Kurz se soustředí na životní cyklus nemovitosti, budete studovat oceňování, právo, fungování realitních kanceláří a správu majetku, ale také ekonomii, plánování a rozvoj, řízení podniku a základní zásady účetnictví. Vaše studium bude odrážet potřebu odpovědně spravovaného a udržitelného prostředí a díky vazbám a úzkému propojení s odborníky a firmami z oboru vám tento kurz zajistí, že po nástupu na pracovní stáž nebo rovnou do zaměstnání budete moci začít pracovat v plném pracovním nasazení.

V rámci studia vám poskytneme znalosti a dovednosti, které potřebujete k tomu, abyste plně porozuměli nedílným součástem podnikání v oblasti nemovitostí. Prozkoumáním potenciálního majetku z pohledu vlastníka i správce nemovitosti získáte rozsáhlý soubor dovedností týkajících se procesu rozvoje, plánování a realizace projektu. Budete se zabývat rozdíly mezi různými typy problémů s údržbou nemovitostí a tím, jak je nejlépe řešit, abyste snížili výdaje a dopad na životní prostředí. Dále se budete zabývat úlohou správce majetku spolu s osvědčenými postupy pro vypracování strategie správy majetku na základě typu majetku a cílů vlastníka. Na základě analýzy trhu získáte dovednosti pro stanovení strategie pronájmu s cílem optimalizovat příjmy a určíte komplexní strategii udržitelnosti pro nemovitost a také kroky nezbytné k jejímu sladění s každodenním provozem.

Klíčové benefity

Pomocí našeho kurzu můžete podpořit svou kariéru a zvýšit své možnosti uplatnění na trhu práce tím, že objevíte své dovednosti, talent a zájmy. Tento kurz je určen k rozvoji vaší kariéry v oboru správy nemovitostí, takže si tzv. vydláždíte cestu k ideálnímu zaměstnání. Kurz nabízí přesně takové vzdělání, jaké dnešní zaměstnavatelé požadují. V rámci kurzu získáte kompletní vzdělání v oblasti správy nemovitostí, díky kterému budete skvěle připraveni na vybudování své kariéry v oblasti nemovitostí a jejich správy.

Po úspěšném absolvování kurzu budete schopni:

Základní informace:

  • 8 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 25 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je vhodný jak pro správce nemovitostí, tak pro investory do nemovitostí, developery a finančníky, případně začínající nebo stávající odborníky v realitních investičních fondech (REIT) nebo poradenských firmách a jednoduše všechny, kdo jsou jakýmkoliv způsobem spojeni s vytvářením a využíváním nemovitostí jako finančního aktiva.

Zajímají vás nemovitosti

Naučíte se analyzovat nemovitost s cílem identifikovat problémy, rozlišit typy činností údržby a určit nejlepší postupy pro každou z nich.

Chcete být efektivní

Vyhodnoťte svůj trh a umístěte svůj nemovitý majetek v rámci současných trendů, abyste optimalizovali jak obsazenost nemovitostí, tak i nájemní sazby.

Osobní rozvoj

Potřebujete se stát inovativnějším, flexibilnějším a agilnějším myslitelem, toužíte získat a aplikovat exkluzivní strategické poznatky.

Co se v kurzu naučíte

Ekonomika, oceňování a odhad nemovitostí

Cílem tohoto předmětu je umožnit uchazečům pochopit a ocenit základní principy ekonomické teorie a investic, roli médií a hlavních institucí na trhu a jejich fungování. Bude představena úloha odhadce a přístupy a metody oceňování, aby uchazeči pochopili hlavní účely a základy hodnoty používané v oceňovací profesi. Uchazeči se rovněž naučí konstruovat a aplikovat oceňovací a finanční vzorce v kontextu oceňování a odhadu nemovitostí.

Správa nemovitostí

V rámci toho předmětu budou uchazeči rozvíjet znalosti a praktické dovednosti v souvislosti se správou nemovitostí, pochopit vztahy mezi pronajímateli a nájemci a být schopen vyhodnotit alternativní profesionální strategie v řadě scénářů správy majetku a nemovitostí. Důraz bude kladen na strategické situace správy majetku a operativní správy nemovitostí, kdy se od uchazečů bude očekávat, že posoudí řadu situací v oblasti pronájmu a poskytnou nejlepší odborné poradenství.

Oceňování investic

Tento předmětu umožní uchazečům podrobně porozumět zásadám, teoriím, technikám a postupům souvisejícím s oceňováním nemovitostí a závazků pro různé účely. Bude se snažit prozkoumat více aplikovaných situací oceňování jako je realizace oceňování v souvislosti se zákonnými požadavky, řízením investic a analýzou portfolia. Uchazeči budou uplatňovat kritičtější chápání a rozvíjet dovednosti nezbytné pro tvorbu investičních a tržních ocenění, včetně provádění komplexních ocenění, hodnocení a interpretací výkonnosti investic do nemovitostí na úrovni jednotlivých aktiv a portfolia. Zkoumáno bude také oceňování pro alternativní trhy.

Správa developerských projektů

Zaměříte se na to, jak efektivně řídit komerční developerské projekty, abyste maximalizovali jejich hodnotu. Na základě konkrétních případových studií budete určovat proveditelnost projektu, rozvíjet dovednosti v oblasti řízení projektů a systematicky porovnávat konkurenční komerční rozvojové lokality, abyste zajistili, že váš výběr bude v souladu s cíli projektu. Poté vytvoříte, kultivujete a sdělíte vizi projektu, jeho rozsah a proveditelnost v developerském balíčku, který budete sdílet s klíčovými zúčastněnými stranami, abyste získali podporu pro svůj projekt.

Základy práva, řízení podniku a účetnictví

Tento předmět poskytuje uchazečům důkladné základy jak základů organizačního řízení, tak právních souvislostí, v nichž fungují nemovitosti. Seznamuje uchazeče s principy právního systému, pozemkového, deliktního a smluvního práva a se základy práva pronajímatele a nájemce. Předmět rovněž zkoumá podstatu obchodních a jiných organizačních struktur, jako jsou charitativní organizace a profesní organizace, a seznamuje uchazeče se základními principy účetnictví.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 25 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti behaviorální ekonomie a budete schopni přispět k úspěšnému rozvoji organizace.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.